Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

§ 1. Postanowinia ogólne

 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 Poz. 1204), zwaną dalej „UsłElektrU”, Narodowe Centrum Zdrowia Publicznego i Higieny Instytut Zdrowia w Warszawie zwane dalej „Instytutem Zdrowia” ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej Regulaminem.

 2. Regulamin określa:

  1. rodzaje usług świadczonych drogę elektroniczną,
  2. zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
  3. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,
  4. zasady ochrony danych osobowych,
  5. tryb postępowania reklamacyjnego.

 3. Regulamin ma zastosowanie jedynie do świadczenia usług drogą elektroniczną w odniesieniu do Usługobiorców korzystających z domeny internetowej o nazwie izww.pl, zwanej dalej Serwisem.

 4. Regulamin nie ma zastosowania do usług świadczonych w inny sposób przez Instytut Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ani też do usług świadczonych drogą elektroniczną przez Instytut Zdrowia za pośrednictwem innych domen internetowych, niż wskazana w ust. 3 powyżej.

 5. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Serwisu.

 6. Usługobiorca wyraża zgodę na stosowanie Regulaminu w trakcie korzystania z Usługi.

 7. W przypadku gdy Usługobiorca nie zgadza się z jakimkolwiek postanowieniem Regulaminu, obowiązany jest natychmiast przerwać korzystanie z Serwisu.

 8. Regulamin ma zastosowanie do Usługobiorców korzystających z Serwisu z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 2. Definicje

Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:

 1. Usługodawca – Narodowe Centrum Zdrowia Publicznego i Higieny Instytut Zdrowia w Warszawie, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000626850, świadczące usługi drogą elektroniczną z wykorzystaniem Serwisu.

 2. Usługobiorca – każda osoba fizyczna, prawna bądź jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej przez Usługodawcę z wykorzystaniem Serwisu.

 3. Adres Poczty Elektronicznej – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiającego porozumiewanie się za pomocą poczty elektronicznej.

 4. System Teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, także wysyłanie i odbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu przepisów Prawa telekomunikacyjnego.

 5. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów UsłElektrU, przez Usługodawcę.

§ 3. Rozpoczęcie i zakończenia korzystania z usługi

 1. Usługobiorca rozpoczyna korzystanie z Usługi z chwilą rozpoczęcia odbierania danych dostarczanych przez Usługodawcę za pomocą Serwisu.

 2. Natychmiast po wyświetleniu się strony głównej Serwisu na monitorze Usługobiorcy, powinien zapoznać się z treścią Regulaminu, do którego dostęp możliwy przy użyciu odpowiedniego odnośnika (linku).

 3. Usługobiorca kończy korzystanie z Usługi wraz z zakończeniem odbierania danych dostarczanych przez Usługodawcę za pomocą Serwisu.

 4. Usługobiorca może w każdej, dowolnie obranej przez siebie chwili zakończyć korzystanie z Usługi.

§ 4. Rodzaje i zakres usług

 1. Na zakres Usługi składają się:

  1. usługi informacyjne polegające na udostępnieniu na indywidualne żądanie Usługobiorcy danych znajdujących się w Serwisie w ten sposób, iż następuje ich wyświetlenie w formie przygotowanej przez Usługodawcę i przetworzonej przez system komputerowy Usługobiorcy,
  2. przesyłanie informacji handlowej związanej z treścią Serwisu.

§ 5. Wymagania techniczne

 1. Dla prawidłowego i niezakłóconego korzystania z Usługi wymagane są:

  1. komputer klasy PC lub inny kompatybilny,
  2. połączenie z publiczną siecią teleinformatyczną,
  3. zainstalowane odpowiednie oprogramowania, w skład którego wchodzi co najmniej przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych powiązanych w publicznej sieci teleinformatycznej przez usługę WWW.

 2. Odmienna lub niekompletna konfiguracja sprzętu komputerowego od wskazanej w ust. 1 powyżej, może prowadzić do braku możliwości skorzystania z Usługi bądź niepełnego skorzystania z Usługi.

 3. W przypadku niedostosowania konfiguracji przez Usługobiorcę do konfiguracji wskazanej w ust. 1 powyżej, Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania z Usługi lub niepełne skorzystanie z Usługi.

§ 6. Zakaz ingerencji

 1. Usługobiorca nie może, bez zgody Usługodawcy ingerować w jakikolwiek sposób w treści zawarte w Serwisie.

 2. Usługobiorca nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym, naruszających dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego lub mogących zagrozić dobrom osobistym innych osób.

 3. Usługodawca, w przypadku jakiejkolwiek niedozwolonej ingerencji w treści zawarte w Serwisie przez Usługobiorcę zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania.

 4. Zakazuje się używania przez Usługobiorców jakiegokolwiek sprzętu lub oprogramowania, podczas korzystania z Usługi, które zostało zaprojektowane lub przystosowane do niedozwolonego dostępu do Usług.

 5. Zakazuje się używania przez Usługobiorców jakiegokolwiek sprzętu lub oprogramowania, podczas korzystania z Usługi, które zostało zaprojektowane lub przystosowane do ingerencji w treści zawarte w Serwisie.

 6. Usługodawca ostrzega, iż niedozwolona ingerencja w treści zawarte w Serwisie mogą rodzić po stronie Usługobiorcy także odpowiedzialność karną.

§ 7. Szczególne zagrożenia

 1. Korzystanie z Serwisu nie wiąże się dla Usługodawcy ze szczególnymi zagrożeniami związanymi z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną, poza tymi, które występują powszechnie przy korzystaniu z publicznych sieci teleinformatycznych.

 2. Usługodawca wskazuje, iż nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu i oprogramowania Usługobiorcy, powstałe w czasie korzystania z Usługi, jeśli wywołane zostały w szczególności:

  1. złą lub niewłaściwą konfiguracją sprzętu lub oprogramowania Usługobiorcy,
  2. niedostatecznym zabezpieczeniem systemu komputerowego Usługobiorcy przed wszelkiego rodzaju niepożądanymi programami komputerowymi (w szczególności wirusy i konie trojańskie),
  3. podejmowaniem prób niedozwolonego korzystania z Usługi,
  4. działaniem Usługobiorcy sprzecznym z zasadami obsługi systemu komputerowego oraz korzystania z publicznych sieci teleinformatycznych.

 3. Usługodawca oraz podmioty za czyny których ponosi odpowiedzialność, nie jest odpowiedzialny za żadne szkody spowodowane korzystaniem z Usługi lub brakiem możliwości skorzystania z Usługi, w każdym przypadku gdy wynikło to z przyczyn nie leżących po stronie Usługodawcy.

 4. Usługodawca w zakresie w jakim możliwe stanie się przypisanie mu odpowiedzialności, ponosi ją wyłącznie za szkody wyrządzone z winy umyślnej. Wyłączona jest odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku zaniedbania lub lekkomyślności.

 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności na zasadzie ryzyka.

§ 8. Oprogramowanie specjalistyczne

 1. Usługodawca w celu identyfikacji Usługobiorców posługuje się plikami typu „cookie”.

 2. Pliki typu cookie są instalowane w systemie teleinformatycznym Usługobiorcy przez system teleinformatyczny Usługodawcy, mogą być odczytywane wyłącznie przez ten system i służą do identyfikacji Usługobiorcy.

 3. Usługobiorca wyraża zgodę na instalowanie w jego systemie teleinformatycznym przez system teleinformatyczny Usługodawcy plików typu cookie.

 4. Usługobiorca wyraża zgodę na odczytywanie przez system teleinformatyczny Usługodawcy zainstalowanych plików cookie i tworzenie z ich pomocą przez Usługodawcę profili zachowań Usługobiorcy.

 5. Profile zachowań Usługobiorcy wykorzystywane będą przez Usługodawcę do celów marketingowych, promocyjnych i badania rynku.

§ 9. Zakończenie korzystania z usługi

 1. Usługobiorca w każdej chwili może zakończyć korzystanie z Usługi, poprzez opuszczenie Serwisu.

§ 10. Informacja handlowa

 1. Usługobiorca, podając Usługodawcy swój Adres Poczty Elektronicznej lub numer telefonu jednocześnie wyraża zgodę na przesyłanie mu nie zamówionej informacji handlowej na wskazany Adres Poczty Elektronicznej lub numer telefonu komórkowego.

 2. Pod pojęciem niezamówionej informacji handlowej należy rozumieć każdą wypowiedź przesłaną przez Usługodawcę, której celem jest promocja określonych postaw konsumenckich, zachęta do pewnych zachowań konsumenckich oraz rozpowszechnianie znaków towarowych i oznaczeń indywidualizujących przedsiębiorców, a także promowanie wizerunku przedsiębiorców, propozycje zawarcia umów w postaci oferty, zaproszenie do składania ofert lub zaproszenie do rokowań.

§ 11. Prawa własności intelektualnej

 1. Wszelkie elementy graficzne, tekstowe i muzyczne, składające się na treści prezentowane w Serwisie podlegają ochronie prawnoautorskiej.

 2. Wszelkie znaki towarowe oraz oznaczenia indywidualizujące składające się na treści prezentowane w Serwisie podlegają ochronie przewidzianej w prawie własności przemysłowej.

 3. Serwis jest utworem podlegającym ochronie prawnoautorskiej.

 4. Usługodawca oświadcza, iż w stosunku wszelkich utworów składających się na treści prezentowane w Serwisie przysługują mu prawa upoważniające go do korzystania z tychże utworów.

 5. Usługodawca zezwala Usługobiorcy na korzystanie z utworów składających się na treści prezentowane w Serwisie w celach prywatnych, w zakresie w jakim jest to niezbędne dla dozwolonego użytku osobistego Usługobiorcy.

 6. Usługodawca zakazuje w szczególności dokonywania opracowań poszczególnych utworów jak i całego Serwisu, rozpowszechniania i korzystania w inny sposób niż tylko w zakresie dozwolonego użytku osobistego.

 7. Korzystanie wykraczające poza dozwolony użytek osobisty Usługobiorcy jest możliwe, po uzyskaniu przez Usługobiorcy pisemnej zgody Usługodawcy.

 8. Jakikolwiek zapis § 12 Regulaminu nie może i nie będzie interpretowany lub rozumiany jako udzielenie licencji Usługobiorcy lub jakiemukolwiek innemu podmiotowi na korzystnie z utworów składających się na treści prezentowane w Serwisie.

§ 12. Ochrona danych osobowych

 1. Usługodawca chroni dane osobowe Usługobiorców.

 2. Usługodawca gromadzi i przetwarza dane osobowe Usługobiorców w celu prawidłowego świadczenia Usługi.

 3. Korzystanie z pełnej funkcjonalności Usługi wymaga podania wymaganych przez Usługodawcę danych osobowych Usługobiorcy:

  1. adres poczty elektronicznej (e-mail),
  2. hasło,
  3. imię,
  4. nazwisko,
  5. data urodzenia,
  6. numer PESEL,
  7. seria i numer dokumentu tożsamości,
  8. ulica,
  9. numer domu,
  10. numer mieszkania,
  11. kod pocztowy,
  12. miasto,
  13. numer telefonu.

 4. Odmowa podania którejkolwiek z danych wymienionych w ust. 3 powyżej, uniemożliwia korzystanie z Usługi w formie składania zamówień oraz wniosków on-line.

 5. Korzystanie z usługi anonimowo, to jest bez podawania danych osobowych Usługobiorcy, jest możliwe jedynie w zakresie, przeglądania informacji w Serwisie bez możliwości użytkowania Indywidualnego Konta Użytkownika.

 6. Usługodawca powierzył przetwarzanie w pełnym zakresie danych osobowych Instytutowi Zdrowia.

 7. Dane osobowe wymienione w ust.3 powyżej są niezbędne dla korzystania z Usługi w pełnym zakresie jej funkcjonalności.

 8. Usługobiorca wyraża zgodę Usługodawcy, na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych, o których mowa w ust. 3 powyżej.

 9. Usługobiorca ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, może żądać dokonania zmian lub poprawek w przypadku, gdy niektóre bądź wszystkie tego wymagają.

 10. W przypadku chęci skorzystania z uprawnienia wynikającego z ust. 9 powyżej, Usługobiorca powinien dokonać zmian za pomocą konta IKU.

 11. Daną osobową, która również podlega przetwarzaniu i gromadzeniu przez Usługodawcę są informacje zapisywane w plikach typu cookie oraz numer IP Usługobiorcy. Do danych tych, także ma zastosowanie zgoda Usługobiorcy na ich gromadzenie i przetwarzanie.

§ 13. Postępowanie reklamacyjne

 1. Usługobiorca ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług.

 2. Zgłoszenia reklamacyjne Usługobiorcy mogą być składane za pomocą formularza kontaktowego, poczty e-mail lub w formie pisemnej na adres Usługodawcy.

 3. Reklamacje są rozpatrywane przez Usługodawcę.

 4. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące Dane osobowe Usługobiorcy: imię, nazwisko, adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej oraz przedmiot reklamacji.

 5. Usługodawca dokona oceny zgłoszenia reklamacyjnego w ciągu 14 dni od dnia jego wpłynięcia.

 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do pozostawienia zgłoszenia reklamacyjnego bez rozpoznania, jeżeli będzie ono wynikało z nieznajomości postanowień Regulaminu.

§ 14. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2018 roku.

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, o czym powiadomi Usługobiorców poprzez zamieszczenie odpowiedniej wzmianki w Serwisie.

 3. Regulamin stosuje się odpowiednio do korzystania z Usługi za pomocą telefonii komórkowej.

 4. Naruszenie któregokolwiek z postanowień Regulaminu uprawnia Usługodawcę do odmówienia świadczenia Usługi na rzecz podmiotu naruszającego lub osób działających w jego imieniu i na jego rzecz.

 5. Wszelkie spory wynikłe ze stosowania i interpretacji niniejszego Regulaminy, a także z korzystania z Usługi rozstrzygane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy.

Zapisz się do newslettera!

Bądź na bieżąco z aktualnymi wydarzeniami, ważnymi komunikatami oraz ofertami specjalnymi!

Użytkowanie serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Kliknij, aby usunąć komunikat.