Etyka wydawnicza

Polityka antyplagiatowa

Wydawnictwo stosuje procedury zabezpieczające oryginalność publikacji naukowych, korzystając z oprogramowania antyplagiatowego.

System Antyplagiat pozwala na porównanie tekstu z zasobami najszerszej bazy na polskim rynku. Posiada dostęp do zasobów globalnego Internetu, bazy danych aktów prawnych, zawierających zaktualizowane akty normatywne obowiązujące w Polsce; RefBooks, który zawiera ponad milion dokumentów głównie w języku angielskim i polskim z wszystkich dziedzin nauki i kultury. Wynik analizy jest przygotowany jako przejrzysty raport zawierający informacje zapożyczeniach wykrytych w analizowanym tekście. System Antyplagiat spełnia wszystkie standardy prywatności i poufności danych zgodnie z obowiązującym prawem.

Zasady etyki publikacyjnej

Wydawnictwo w celu zachowania wysokiej jakości publikowanych tekstów naukowych oraz wspierania i rozpowszechniania rzetelności naukowej, stosuje zasady etyczne i procedury zalecane przez Komitet do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Comittee on Publication Ethics).

Wydawnictwo stosuje procedury dotyczące wykrycia nieuczciwości naukowej, które stanowią poważne naruszenie standardów i norm integralności naukowej i akademickiej, godząc w rzetelność i niezależność naukową autora.

Zasady obowiązujące Redakcję

Zasada odpowiedzialności

 • Redakcja przestrzega przyjętych procedur procesu wydawniczego, zwłaszcza dotyczących procesu recenzji (wewnętrznej i zewnętrznej).
 • Redakcja odpowiada za realizację zasady rzetelności naukowej, zwłaszcza w zakresie przeciwdziałania nieuczciwości naukowej.
 • O publikacji tekstu decyduje wyłącznie jego wartość naukowa, bez względu na rasę, narodowość, wyznanie, płeć lub orientację seksualną Autorów.
 • Redakcja dbając o spójność publikowanych tekstów, w przypadku dostrzeżonych błędów, publikuje korekty, erraty oraz sprostowania.
 • Redakcja nie może wykorzystać w żaden sposób tekstu, co do którego została podjęta decyzja o jego niepublikowaniu, bez zgody Autora.
 • Redaktorzy czasopisma podejmą decyzję o odrzuceniu/wycofaniu tekstu naukowego, na podstawie pełnej zebranej dokumentacji z materiałem dowodowym w przypadku:
  1. sfabrykowania przez autora danych w zgłoszonym/opublikowanym manuskrypcie;
  2. gdy wyniki badań zostały już wcześniej opublikowane w innej publikacji naukowej bez odpowiedniego odesłania, uzasadnienia (przypadki podejrzenia o zbędną, zduplikowaną publikację);
  3. plagiatu polegającego na wykorzystaniu dużych fragmentów tekstu lub danych bez uznania autorstwa, zaprezentowanych tak, jakby były autorstwa plagiatora;
  4. uzasadnionych zastrzeżeń etycznych dotyczących manuskryptu (np. brak zgody komisji etycznej, zastrzeżenia dotyczące zgody pacjenta lub jego ochrony, zastrzeżenia dotyczące testów na zwierzętach),
 • Redakcja w każdym przypadku wykrycia nieuczciwości naukowej poinformuje o zaistniałej sytuacji przełożonych Autora lub osobę odpowiedzialną za nadzór nad badaniami, a także opublikuje oświadczenie o wycofaniu publikacji. W przypadku plagiatu Redakcja poinformuje redaktora drugiego czasopisma, który został włączony w tę sprawę lub wydawcę splagiatowanej książki.

Zasada poufności

Wszystkie teksty przesłane do Redakcji i zakwalifikowane do publikacji podlegają procesowi anonimowej recenzji.

Zasady obowiązujące Autorów

Zasada oryginalności pracy

Zgłoszony tekst musi być oryginalny (nigdzie indziej nie został opublikowany), wskazuje odpowiednie cytowania. Niedopuszczalne jest złożenie tego samego tekstu równocześnie do dwóch różnych czasopism. Praca nie może stanowić plagiatu, autoplagiatu oraz nie może zawierać nieprawdziwych informacji.

Zasada autorstwa pracy

Należy ujawnić jako Autora osobę, która wniosła istotny wkład merytoryczny w powstanie tekstu naukowego (w koncepcję, realizację lub interpretację badań). W przypadku zaś, gdy wkład ten jest nieznaczny należy wskazać wykazać to w podziękowaniach wraz z opisem roli osoby wspierającej, niedopuszczalne jest autorstwo gościnne i honorowe. W przypadku tekstu wieloautorskiego Autor zgłaszający tekst ujawnia wkład poszczególnych Autorów w powstanie artykułu.

Zasada rzetelności naukowej

w tym rzetelności we wskazaniu źródeł wykorzystanych podczas badań; Autor niezwłocznie powiadomia Redakcję o zauważonych błędach lub nieścisłościach w tekście oraz współpracuje z Redakcją w celu wycofania lub skorygowania artykułu. Autor jest zobowiązany do wskazania źródła finansowania publikacji lub wkładzie instytucji (organizacji) w badaniach (financial disclosure).

Zasada przeciwdziałania konfliktom interesów

Autor jest zobowiązany do wskazania faktycznych i potencjalnych konfliktów interesów (finansowych lub niefinansowych).

Zasady obowiązujące Recenzentów

Zasada obiektywności i rzetelności recenzji

Ocena artykułu powinna być uzasadniona, poparta własną argumentacją Recenzenta. W przypadku podejrzenia dopuszczena się przez Autora nieuczciwości naukowej, w szczególności plagiatu, Recenzent jest zobowiązany poinformować o tym Redaktora.

Zasada terminowości

Recenzję należy dostarczyć w ustalonym przez Redakcję terminie, w przypadku niemożności sporządzenia recenzji, należy niezwłocznie poinformować o tym Redakcję.

Zasada poufności

Recenzje sporządzane są anonimowo – Autor nie zna nazwisk Recenzentów, a Recenzenci nazwiska Autora (tzw. "podwójnie ślepa recenzja"). Tekst naukowy poddawany recenzji jest dokumentem poufnym, co oznacza, że Recenzent nie może go udostępniać innym osobom, z wyjątkiem osób upoważnionych przez Redaktora.

Zasada przeciwdziałania konfliktom interesów

Recenzent nie sporządza recenzji prac, jeśli występuje między nim a Autorem konflikt interesów, wynikający ze współpracy lub jakichkolwiek innych wzajemnych relacji z Autorami. Recenzent nie może bez zgody Autora wykorzystać tekstu, co do którego została podjęta decyzja o jego niepublikowaniu.


European Health Journal

Kwartalnik wydawany w wersji anglojęzycznej przeznaczony jest dla specjalistów z zakresu medycyny, zdrowia publicznego, psychologii i nauk pokrewnych.

Osoby zainteresowane publikacją swoich artykułów naukowych w kartalniku prosimy o przejście do serwisu European Health Journal.

Zobacz stronę EHJ

Masz pytania lub chcesz nawiązać współpracę?
Wystarczy skontaktować się z nami!

Zadzwoń

22 300 52 88 wew. 20

Zapisz się do newslettera!

Bądź na bieżąco z aktualnymi wydarzeniami, ważnymi komunikatami oraz ofertami specjalnymi!

Użytkowanie serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Kliknij, aby usunąć komunikat.