Regulamin Wydawnictwa Naukowego

Instytutu Zdrowia w Warszawie

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Zdrowia w Warszawie, zwane dalej Wydawnictwem, jest jednostką Narodowego Centrum Zdrowia Publicznego i Higieny Instytutu Zdrowia w Warszawie, zwanego dalej Instytutem, i działa na podstawie § 15. ust. 15 statutu Narodowe-go Centrum Zdrowia Publicznego i Higieny Instytutu Zdrowia w Warszawie.

 2. Zadania Wydawnictwa:

  1. wydawanie drukiem bądź w formie elektronicznej czasopism naukowych, monografii, skryptów, podręczników, materiałów informacyjnych dotyczących Instytutu oraz innych prac, w tym prac zleconych z zewnątrz, zwanych dalej publikacjami;
  2. obsługa techniczna i administracyjna elektronicznego czasopisma naukowego European Helath Journal.

 3. Wydawnictwo reprezentuje Instytut na ogólnopolskich i zagranicznych targach i wystawach związanych z ekspozycją publikacji naukowych i dydaktycznych.

 4. Wydawnictwo wydaje prace w języku polskim i w językach kongresowych.

 5. Nadzór nad Wydawnictwem sprawuje Dyrektor Naukowy Instytutu Zdrowia.

 6. Wydawnictwo prowadzi działalność na podstawie rocznego planu wydawniczego.

§ 2. Finanse Wydawnictwa

 1. W celu realizacji zadań określonych w §1 ust. 2 Wydawnictwo wykorzystuje:

  1. środki finansowe na wydawanie skryptów, przewodników i innych pomocy dydaktycz-nych oraz wydawanych przez Wydawnictwo serii European Helath Journal ujęte w pla-nie finansowym Instytutu,
  2. środki finansowe jednostek organizacyjnych zlecających usługi wydawnicze,
  3. dotacje ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego,
  4. środki finansowe z innych źródeł – instytucji i przedsiębiorstw państwowych lub prywatnych,
  5. przychody za świadczone usługi wydawnicze zlecane przez jednostki spoza Instytutu,
  6. przychody ze sprzedaży publikacji,
  7. przychody z reklam.

 2. Środkami finansowymi Wydawnictwa dysponuje Instytut, a nadzór nad gospodarką finan-sową sprawuje Dyrektor Naukowy Instytutu Zdrowia.

 3. Cennik usług wydawniczych zatwierdza Dyrektor Generalny Instytutu Zdrowia, po akcepta-cji Dyrektora Naukowego Instytutu Zdrowia, na wniosek kierownika Wydawnictwa.

§ 3. Rada Wydawnicza

 1. Organem doradczym i koordynującym działalność wydawniczą w Instytucie jest Rada Wydawnicza, w której skład wchodzą osoby powołane przez Dyrektora Generalnego Instytutu Zdrowia.

 2. Zadania i organizacja pracy Rady Wydawniczej:

  1. opiniowanie i akceptacja rocznego planu wydawniczego i planu finansowego Wydawnictwa,
  2. wyrażanie opinii w sprawie wielkości nakładów publikacji
  3. opiniowanie odwołań autorów od decyzji kolegiów redakcyjnych i redaktorów meryto-rycznych serii wydawniczych,
  4. wydawanie opinii w sprawach wniesionych przez kierownika Wydawnictwa.

 3. Posiedzenia Rady zwoływane są przez przewodniczącego, co najmniej raz na trzy miesiące.

 4. Uchwały Rady podejmowane są przez głosowanie przy obecności więcej niż 50% składu Rady. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

 5. Z posiedzeń Rady sekretarz Wydawnictwa sporządza protokół, który podlega zatwierdzeniu na kolejnym posiedzeniu. Protokół przesyłany jest do Dyrektora Naukowego Instytutu Zdrowia.

 6. Rada powoływana jest przez Dyrektora Generalnego Instytutu Zdrowia na czas kadencji organów Instytutu.

 7. Rada wybiera ze swego grona osobę prowadzącą posiedzenie Rady podczas nieobecności przewodniczącego.

 8. Rada lub jej przewodniczący mogą zapraszać na posiedzenie Rady lub na określony punkt porządku posiedzenia inne osoby.

 9. Obserwatorzy lub zaproszone osoby mają prawo do wyrażania opinii.

§ 4. Redaktor naczelny

 1. Redaktora naczelnego Wydawnictwa powołuje Dyrektor Generalny Instytutu Zdrowia.

 2. Do zadań redaktora naczelnego należy:

  1. wspieranie działań kierownika Wydawnictwa w zakresie poprawy efektywności i prawi-dłowego funkcjonowania Wydawnictwa,
  2. reprezentowanie Wydawnictwa na zewnątrz, bez możliwości podejmowania decyzji finansowych,
  3. organizowanie posiedzeń Rady Wydawniczej,
  4. przewodniczenie posiedzeniom Rady Wydawniczej,
  5. akceptowanie materiałów zlecanych do druku pod względem merytorycznym, o ile materiały nie podlegają uzyskaniu oceny merytorycznej oraz naukowej Rady Naukowej Wydawnictwa.
  6. powoływanie redaktora merytorycznego specjalnego zeszytu lub tytułu w uzgodnieniu z Radą Wydawniczą.

 3. Redaktor naczelny jest odpowiedzialny, z tytułu pełnienia swej funkcji, przed Dyrektorem Generalnym Instytutu Zdrowia.

§ 5. Dyrektor Wydawnictwa

 1. Wydawnictwem kieruje Dyrektor Wydawnictwa.

 2. Dyrektora Wydawnictwa zatrudnia Dyrektor Generalny Instytutu Zdrowia.

 3. Dyrektor ponosi odpowiedzialność materialną za mienie Wydawnictwa.

 4. Do zadań Dyrektora Wydawnictwa należy:

  1. nadzór nad właściwym przebiegiem cyklu wydawniczego,
  2. sporządzanie i realizacja rocznych planów: wydawniczego i finansowego Wydawnictwa,
  3. sporządzanie sprawozdań dotyczących działalności wydawniczej Instytutu,
  4. dystrybucja i promocja publikacji,
  5. zawieranie umów wydawniczych z autorami i tłumaczami oraz umów z recenzentami, zgodnie z upoważnieniem,
  6. zawieranie umów licencyjnych z wydawnictwami na wydawanie prac opublikowanych przez Wydawnictwo, po akceptacji Dyrektora Naukowego Instytutu Zdrowia i zgodnie z upoważnieniem Dyrektora Generalnego Instytutu Zdrowia,
  7. współpraca z autorami w celu przygotowania publikacji do druku,
  8. współpraca z redaktorem naczelnym, redaktorami merytorycznymi i tłumaczami,
  9. planowanie potrzeb w zakresie usług drukarskich, przygotowywanie wniosków o wszczęcie postępowania w trybie zamówień publicznych, zlecanie poszczególnych publikacji do druku drukarniom,
  10. współpraca z drukarniami,
  11. opracowywanie wniosków dotyczących cen usług wydawniczych,
  12. ustalanie cen publikacji, negocjowanie rabatów z hurtowymi odbiorcami, zawieranie z nimi stosownych umów, zgodnie z upoważnieniem,
  13. przedstawianie wniosków dotyczących rozbudowy i unowocześniania sprzętu komputerowego i oprogramowania Wydawnictwa,
  14. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów bhp oraz dyscypliny pracy przez podległych pracowników Wydawnictwa,
  15. wnioskowanie zmian personalnych w Wydawnictwie (zatrudnianie pracowników, awan-se, nagrody itd.),
  16. dbałość o podnoszenie kwalifikacji pracowników Wydawnictwa w zakresie nowych technik edytorskich,
  17. zaopatrywanie Wydawnictwa w sprzęt techniczny, materiały i inne wyposażenie,
  18. wykonywanie innych czynności wynikających z zakresu obowiązków służbowych,
  19. ustalenie nakładu publikacji po zasięgnięciu opinii Rady Wydawniczej.

§ 6. Przepisy końcowe

 1. Regulamin Wydawnictwa został zatwierdzony przez Dyrektora Generalnego Instytutu Zdrowia.


European Health Journal

Kwartalnik wydawany w wersji anglojęzycznej przeznaczony jest dla specjalistów z zakresu medycyny, zdrowia publicznego, psychologii i nauk pokrewnych.

Osoby zainteresowane publikacją swoich artykułów naukowych w kartalniku prosimy o przejście do serwisu European Health Journal.

Zobacz stronę EHJ

Masz pytania lub chcesz nawiązać współpracę?
Wystarczy skontaktować się z nami!

Zadzwoń

22 300 52 88 wew. 20

Zapisz się do newslettera!

Bądź na bieżąco z aktualnymi wydarzeniami, ważnymi komunikatami oraz ofertami specjalnymi!

Użytkowanie serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Kliknij, aby usunąć komunikat.