Zasady recenzowania

Artykuły naukowe i monografie

W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz zobiektywizowania oceny artykułów naukowych i monografii publikowanych w naszych wydawnictwach naukowych, wprowadziliśmy kilkuetapową procedurę recenzowania. Procedurze recenzji podlegają wszystkie artykuły naukowe, monografie oraz prace zbiorowe; z wyjątkiem recenzji książek, sprawozdań i materiałów z konferencji, szkoleń, narad, zapowiedzi i sprawozdań z ważnych wydarzeń.

Ocena formalna artykułu/monografii

 • Sekretarz redakcji dokonuje oceny formalnej w oparciu o kryteria dotyczące: warunków formalnych artykułu/monografii zgodnie z Wytycznymi dla Autorów
 • jeśli którekolwiek z kryteriów formalnych nie jest spełniony artykuł odsyłany jest do Autora z odpowiednią informacją na temat brakujących/niepoprawnych elementów
 • po otrzymaniu artykułu/monografii redakcja przesyła Autorowi do wypełnienia oświadczenie o oryginalności tekstu, o wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, oraz o udzieleniu licencji niewyłącznej na publikację (wydanie) tekstu

Anonimizacja artykułu

 • Sekretarz redakcji usuwa z tekstu wszelkie informacji o tożsamości Autora/Autorów (również z właściwości pliku)

Wstępna recenzja wewnętrzna

 • Redaktor Naczelny wraz z Redaktorem Tematycznym dokonuje wstępnej recenzji wewnętrznej pod kątem zgodności tematyki artykułu/monografii z zakresem tematycznym czasopisma (lub innego rodzaju wydawnictwa) oraz pod względem oryginalności (wykorzystując program antyplagiatowy)
 • w przypadku stwierdzenia nieuczciwości naukowej, w szczególności plagiatu i autoplagiatu, redakcja po wyczerpaniu procedury wskazanej w zasadach etyki publikacyjnej może odrzucić tekst oraz przekazać informację do instytucji podanej w afiliacji Autora
 • wybór dwóch Recenzentów zewnętrznych
 • Redaktor Naczelny może skonsultować artykuł/monografię ze specjalistą z danej dziedziny, w szczególności członkiem Rady Wydawniczej

Recenzja zewnętrzna

 • dwóch Recenzentów zewnętrznych, spoza jednostki afiliowanej przez Autora artykułu; w przypadku tekstów Autorów zagranicznych (w języku obcym), co najmniej jeden z Recenzentów afiliowany w instytucji zagranicznej
 • ocena artykułu oparta jest o następujące kryteria: ocena problematyki, ocena metody, ocena zawartości merytorycznej, ocena formalna; artykuły, które uzyskają mniej niż 60% maksymalnej liczby punktów nie kwalifikują się do druku; Recenzent może podać uwagi dla Autora, propozycje korekt i uzasadnienie oceny
 • Recenzent przedstawia swoje zalecenia: praca nadaje się do druku (w przedstawionej formie/po uwzględnieniu poprawek merytorycznych/po całkowitym przeredagowaniu/po uzupełnieniu i rozwinięciu badań), praca nie nadaje się do druku
 • Recenzent sporządza recenzję w ciągu 1 miesiąca od dnia otrzymania tekstu
 • w przypadkach wątpliwych decyzję o publikacji tekstu podejmuje redakcja w oparciu o sporządzone recenzje, dopuszcza się skierowanie artykułu do trzeciego Recenzenta; jeśli przynajmniej jedna z recenzji jest negatywna artykuł zostaje odrzucony

Przekazanie Autorowi recenzji

 • przekazanie Autorowi recenzji
 • w przypadku zalecenia przez Recenzenta wprowadzenia w tekście zmian, Autor w terminie 2 tygodni dokonuje poprawy artykułu oraz ustosunkowuje się do uwag Recenzenta

Decyzja o publikacji tekstu

 • przesłanie poprawionego tekstu do Recenzenta, w przypadku, gdy recenzja wskazywała na potrzebę ponownej oceny tekstu po wprowadzeniu zmian
 • po akceptacji poprawionego tekstu przez Recenzenta albo Redaktora Naczelnego i Redaktora Tematycznego (w przypadku gdy teksy nie był przesłany do ponownej oceny przez Recenzenta) artykuł kierowany jest do publikacji
 • tekst podlega odrzuceniu w przypadku jego niepoprawienia zgodnie z zaleceniami Recenzenta, nieustosunkowania się przez Autora do uwag recenzji lub braku akceptacji poprawionego tekstu przez Recenzenta/Redaktora Naczelnego i Redaktora Tematycznego

European Health Journal

Kwartalnik wydawany w wersji anglojęzycznej przeznaczony jest dla specjalistów z zakresu medycyny, zdrowia publicznego, psychologii i nauk pokrewnych.

Osoby zainteresowane publikacją swoich artykułów naukowych w kartalniku prosimy o przejście do serwisu European Health Journal.

Zobacz stronę EHJ

Masz pytania lub chcesz nawiązać współpracę?
Wystarczy skontaktować się z nami!

Zadzwoń

22 300 52 88 wew. 20

Zapisz się do newslettera!

Bądź na bieżąco z aktualnymi wydarzeniami, ważnymi komunikatami oraz ofertami specjalnymi!

Użytkowanie serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Kliknij, aby usunąć komunikat.